eso pla d’estudis

PLA D’ESTUDIS

 • En els tres primers cursos de l’ESO, es desenvolupen els desdoblaments normatius: 1 hora setmanal de tecnologia (informàtica), 1 hora setmanal de ciències naturals (laboratori) i 1 hora setmanal d’anglès (laboratori d’idiomes).
 • La Religió és optativa. Els alumnes que no cursen religió fan matèries alternatives que no tenen caràcter curricular.
 • Els grups C i l’Aula Oberta, així com alguns alumnes d’altres grups, realitzen activitats de jardineria i horticultura en espais exteriors del centre (activitat finançada per l’empresa REPSOL).
 • La tutoria de 4t d’ESO inclou orientació acadèmica a càrrec del professor d’orientació educativa.
 • A 3r d’ESO, l’àrea de Ciències de la naturalesa es desdobla en Física i Química per una banda, i Biologia i Geologia per l’altra.
 • A 4t d’ESO, la matèria d’Educació Eticocívica es realitza en anglès.
 • A 4t d’ESO, els alumnes fan un projecte de recerca. Aquest projecte suposa un conjunt d’activitats de descoberta i de recerca realitzades en equip entorn d’un tema escollit.
 • El 4t d’ESO és un curs de caràcter “orientador” amb diferents itineraris de matèries optatives d’acord amb els estudis posteriors que vulgui fer l’alumne o les seves preferències.
 • Les qualificacions van acompanyades d’una nota numèrica, en una escala de l’1 al 10.
 • Els alumnes que tenen suspesa alguna matèria a l’avaluació final ordinària (juny), han de fer una prova extraordinària al setembre per intentar recuperar-la.
 • Els alumnes amb més de 2 matèries suspeses, després de l’avaluació extraordinària, repeteixen curs. Els que passen de curs amb 1 o 2 matèries pendents, han de recuperar-les el curs següent. Excepcionalment poden promocionar amb 3 matèries pendents, per decisió de la majoria de l’equip docent.
 • Es reflecteixen al butlletí d’avaluació les matèries pendents d’aprovar del curs anterior i les matèries recuperades.
 • Es pot repetir una vegada cada curs, però només dues vegades per etapa.