Secretaria

reloj2

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

La secretaria del centre romandrà oberta al públic de 9 a 14 h de dilluns a divendres.

para retocar2

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

E.S.O.                                                             

C.F.G.M.

SOL·LICITUDS

Des d’aquí podeu obtenir els impresos per fer algunes sol·licituds a la secretaria del centre. Aquelles sol·licituds que no han d’anar signades es poden fer a través del correu electrònic de l’Institut (e3008501@xtec.cat).

certificado

SOL·LICITUD DE CERTIFICAT

Per demanar un certificat de qualificacions, de matrícula, d’horari, oficial de notes i d’altres tipus. Als tres dies ja es pot recollir el certificat a la secretaria del centre.

dar de alta

SOL·LICITUD DE TÍTOL ACADÈMIC

Per demanar el títol acadèmic a la secretaria del centre.

formulario

SOL·LICITUD GENERAL (MODEL D’INSTÀNCIA)

Per a qualsevol altra petició adreçada a la direcció de l’Institut.

adjuntar documentacion

AUTORITZACIÓ PER RECOLLIR INFORMACIÓ

Per poder recollir un document (certificat, títol,… ) una persona diferent de l’interessat.

dar de alta

SOL·LICITUD DE BAIXA ACADÈMICA

Per a donar-se de baixa com alumne del centre.

 • Ha d’anar signat per l’interessat, pel tutor acadèmic i per als menors de 18 anys ha d’haver signat el pare, la mare o el tutor legal.
 • S’haurà de portar, en el moment de la seva presentació, el resguard de matrícula i dels pagaments fets.
 • La baixa s’haurà de lliurar al tutor.
musica

SOL·LICITUD DE REDUCCIÓ DE MATÈRIES/CONVALIDACIONS PER ESTUDIS DE MÚSICA

 • Adreçat a l’alumnat d’ESO.
 • La sol·licitud ha d’anar acompanyada del certificat corresponent del conservatori, centre professional o escola de música autoritzada.
 • El termini de presentació és de dos mesos a partir de l’inici de les classes a l’Institut.
convalidacion

SOL·LICITUD DE CONVALIDACIÓ DE CRÈDITS/MÒDULS/UF

 • Adreçat als estudiants de formació professional que poden convalidar alguns crèdits, mòduls o UF del cicle formatiu que estan cursant.
 • S’aplica l’Ordre ENS/58/2003, de 12 de febrer, per la qual es determinen les convalidacions dels ensenyaments de formació professional específica.
 • Del 26 de setembre al 14 d’octubre podeu tramitar les convalidacions de crèdits, Mòduls i/o Unitats Formatives.
 • El document ha d’anar signat i acompanyat de la documentació adient.
convenio

SOL·LICITUD D’EXEMPCIÓ DE LA FCT

 • Adreçat als estudiants de formació professional que sol·licitin l’exempció, total o parcial, de la FCT.
 • El document ha d’anar signat i acompanyat de la documentació justificativa adient.
convenio

SOL·LICITUD DE RENÚNCIA DE LA FCT

 • Adreçat als estudiants de formació professional que sol·licitin la renúncia de la FCT.
 • El document ha d’anar signat i acompanyat de la documentació justificativa adient.
certificado

CERTIFICAT DE QUALIFICACIONS DE MP, UF I UC

Per demanar un certificat de qualificacions de mòduls professionals, unitats formatives o unitats de competència a la secretaria del centre.

becas

SOL·LICITUD DE BEQUES (CFGM)

S’haurà d’emplenar mitjançant el formulari accessible per via telemàtica o presencialment al centre (aquí podeu trobar les instruccions per omplir el formulari), cliqueu aqui si voleu més informació.

Documentació que cal presentar:

 • El reguard de la sol·licitud de beques i ajudes de nivell postobligatòris i superiors no universitaris.
 • L’alumnat amb l’ESO aprobada ha de portar la nota mitjana de l’etapa.
 • L’alumnat amb el Batxillerat aprovat ha de dur original i fotocòpia d’un certificat amb la nota mitjana del 2n curs de Batxillerat.

Termini per presentar la documentació al centre:

14799922-3d-people-human-character-person-headache-stress-concept-depressed-3d-render

DECLARACIÓ JUSTIFICATIVA D’ABSÈNCIA PER MOTIUS DE SALUT O D’ASSISTÈNCIA A CONSULTA MÈDICA 

Per a les absències produïdes per:

 • Motius de salut durant la jornada de treball o abans del seu inici amb una durada màxima de tres dies consecutius
 • Assistència a consulta mèdica dintre de l’horari de treball.
logo catala

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT D’EQUIVALÈNCIA DE CONEIXEMENTS DE CATALÀ

Per demanar el reconeixement de l’equivalència entre els estudis cursats i el certificat de nivell B2 i/o nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística.

Consulteu la normativa vigent sobre titulacions equivalents als certificats de coneixement de català per saber si teniu dret a l’obtenció del reconeixement. Com a requisit general, però, cal haver començat l’educació primària a partir de l’any 1978-1979.

Documentació que caldrà aportar, juntament amb la sol·licitud:

 • Original i fotocòpia del DNI.
 • Per sol·licitar el reconeixement d’equivalència del nivell B2: original i fotocòpia del llibre d’escolaritat de primària més l’EGB o FP-1.
 • Per sol·licitar el reconeixement d’equivalència del nivell C1: original i fotocòpia del llibre d’escolaritat de primària més l’ESO, Batxillerat LOGSE, EGB i BUP o EGB i FP-1 i FP-2.
 • Si no teniu el vostre expedient a l’Institut haureu de portar, a més a més, original i fotocòpia de la titulació que al·legueu.
para retocar2

MODIFICACIÓ I/O ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA

L’alumne de Formació Professional, o qui en tingui la pàtria potestat si és menor, pot sol·licitar, per qualsevol de les causes que s’indiquen a continuació, la renúncia total o parcial a la matrícula de determinats mòduls del cicle formatiu, per escrit i per una sola vegada, al director del centre.
Són causes suficients, si es justifiquen documentalment, per acceptar la renúncia total o parcial a la matrícula aquelles que generen una absència prolongada de classe, com ara:

• Malaltia o accident de l’alumne o de familiars,

• Atenció a familiars,

• Maternitat o paternitat,

• Canvi de condicions en el treball o incorporació a un lloc de treball,

• Altres circumstàncies personals de caràcter extraordinari.

En els supòsits d’acceptació de la renúncia a la matrícula, l’alumne afectat:

• Conserva el dret de reserva de plaça per al curs següent (centres públics i centres privats sostinguts amb fons públics),

• No perd la qualificació obtinguda en els crèdits superats,

• No se li computen les convocatòries dels crèdits no qualificats,

• En el cas d’haver-se iniciat, sense completar-la en anul·lar la matrícula, la formació en centres de treball (FCT), es computen les hores de formació en centres de treball efectivament realitzades fins el moment.