Serveis

2

PROGRAMA SALUT I ESCOLA

Dintre d’aquest programa un matí a la setmana ve una infermera del CAP de Sant Salvador per atendre a l’alumnat, professorat i pares que ho requereixin en tots els dubtes i problemes que tinguin dintre de la temàtica adolescent, aspectes de prevenció i hàbits de salut. La visita es sol·licita prèviament i sempre es tractaran els temes de manera discreta i anònima.

EAP

ASSESSORAMENT PEDAGÒGIC

L’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) és un servei educatiu de zona que dóna suport al professorat dels centres docents per tal d’oferir la resposta educativa més adequada al conjunt de l’alumnat, especialment aquell que presenta disminucions o més dificultats en el procés d’aprenentatge, i les seves famílies.

Professionals de l’EAP   :

Psicopedagoga:         Atenció setmanal:

Treballadora Social:   Atenció per demanda

Anualment l’ EAP consensua amb l’equip directiu el seu Pla d’Actuació

Funcions:

· Identificació i avaluació de les necessitats educatives especials de l’alumnat, conjuntament amb el professorat i d’altres serveis específics per tal de trobar la resposta educativa més adequada en cada cas.
· Col·laboració en l’elaboració i seguiment dels  diferents plans individualitzats que puguin necessitar els alumnes,conjuntament amb el professorat i d’altres serveis específics.
· Assessorament als mestres i professors sobre aspectes psicopedagògics  que millorin l’atenció a la diversitat de necessitats dels alumnes.
· Assessorament a l’alumnat, les famílies i el professorat sobre aspectes relacionats amb l’orientació personal, educativa i professional.

mediacio

MEDIACIÓ

La mediació contribueix a regular la convivència en el centre desenvolupant actituds i habilitats relacionals positives, prevenint la violència, intervenint constructivament enfront dels conflictes i propiciant la reparació responsable i la reconciliació entre persones que passen molt de temps juntes. De retruc, la millora en el clima del centre incideix positivament en la resta d’activitats educatives.

puntedu

BIBLIOTECA ESCOLAR “PUNTEDU”

La biblioteca escolar és un espai educatiu i dinàmic, un centre de recursos que conté documents en tot tipus de suport per a l’aprenentatge i per a la recerca. És un servei per al desenvolupament del currículum i del projecte educatiu de centre adreçat al professorat, a l’alumnat i a tota la comunitat educativa. La seva missió és facilitar l’accés i difondre els recursos d’informació, afavorint els processos de creació del coneixement.

Per consultar el catàleg de la nostra biblioteca podeu anar a: biblioteca epergam

Aquí podeu consultar la guia d’ús.

images

PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES

A l’alumnat d’ESO, mitjançant una quota que es paga a l’AMPA,se li proporcionen tots els llibres de text que necessiti durant el curs. L’estalvi es superior al 60% del cost dels llibres. A final de curs el professorat recull i revisa els llibres que serviran pels alumnes del proper curs.

ilec

PLA D’IMPULS A LA LECTURA (ILEC)

El curs 2011-12 el Govern de la Generalitat de Catalunya va impulsar un Pla Nacional de Lectura, que té com a finalitat augmentar els hàbits lectors dels ciutadans i la seva competència lectora. Aquest pla va dirigit als centres educatius, al professorat, als alumnes, a les famílies i a la societat en general.

CENTRE COL·LABORADOR

Archivo_000 (1)